kolaj

   Slide1  Slide3   Slide2

През 2014г. 92 ОУ "Димитър Талев" чества своя 50 годишен юбилей. Разполагаме с натрупан във времето богат опит и традиции в обучението и възпитанието, налична модерна база и специфични ресурси на училището, опитни експерти - преподаватели, и разчитаме на ползотворното сътрудничество с родители.

Нашето огромно предимство е опитът във спецификата на обучението на ученици във възрастовата група обхващаща от 1 до 7 клас. За нас е приоритет образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и юношите поверени ни от своите родители.

Стремим се към насърчаване и развиване таланта на всяко дете, така че да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.

 

 • В училището се обучават ученици от 1 до 7 клас;
 • Предлагаме безплатна подготвителна предучилищна група;
 • Занималня за учениците от 1 до 7 клас;
 • Езиково обучение: Английски език, и втори чужд език по избор Немски или Руски;
 • Извънкласни дейности: Танцов ансамбъл "Витошанче", участие в олимпиади, пленери, национални и международни фестивали;
 • Модерно оборудвани компютърни кабинети с достъп до интернет, обособени за учениците от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас;
 • Хореографски зали;
 • Кабинети по музика, технологии, физика, биология и химия;
 • Ресурсен кабинет с ресурсен учител, психолог и логопед;
 • Библиотека с богата художествена и научна литература;
 • Медицински кабинет;
 • Столова и павилион;
 • Физкултурен салон.

 НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Цели на програмата:
− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно
взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства,
насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни
спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и
театралното изкуство, както и в областта на спорта;
− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на
учениците;
− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за
самоконтрол в учениците;
− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите
и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
2
− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и
театрално наследство, както и към колективните спортове;
− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за
здравословен начин на живот.

НП "Без свободен час"

Цели на програмата:
- Осигуряване на непрекъснатост на педагогическо взаимодействие в училищата, ДГ и
ЦСОП чрез възстановяване на средства за заплащане на реално взети учебни часове в
училище и ЦСОП и астрономически часове в детската градина от педагогическите
специалисти, които заместват отсъстващи от работа педагогически специалисти.
- Осигуряване на условия за постигане на оптимална организация на обучението на
деца и ученици в случаите, когато педагогическите специалисти изпълняват нормата
си преподавателска работа в ОРЕС от дома си.

НП "Отново заедно"

Програмата предвижда провеждането на шестдневни туристически пътувания
с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален
живот. Дейностите, които ще се реализират по време на туристическите пътувания, ще
допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците,
както и на психичното им здраве, което е и приоритет на държавната политика. Програмата
предвижда и занимания в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта, които да
спомогнат за развитие на способностите на учениците в тези области и като цяло да
стимулират тяхното личностно развитие. 

 Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

   Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

   В рамките на проекта ще бъдат предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са  обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

 Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

   Проектът ще се осъществява в следните дейности:

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001
„Образование за утрешния ден“

През месец февруари в 92. ОУ „Димитър Талев“ стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

От втори срок на учебната 2019-2020 г. 92. ОУ започна изпълнението на дейностите по проект „Образование за утрешния ден“, изпълняван от Министерството на образованието и науката.

Проект "Образование за утрешния ден" - oulubenkaravelov.com

НП "ИКТ в системата на училищното и предучилищното образование"

Програмата е насочена към подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в системата на
предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни информационни и
комуникационни технологии, внедряване на образователни иновации и създаване на условия
за устойчивото им развитие.

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001„Подкрепа за успех“

През месец декември 2019 г. в 92. ОУ „Димитър Талев“ стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

 

История на училището

По решение на отдел “Просвета” при СГНС с протокол № 125 от 1963 година от съществуващото 28 ЕСПУ “Алеко Константинов” се отделя ново основно училище под № 28 със самостоятелно ръководство, но в една сграда. За първи директор на новото 28 основно училище е назначен Ради Маринов Радев, а за заместник директор – Танка Монева. Сформирани са 22 паралелки – 15 начален и 7 среден курс, 2 групи детска градина, 2 занимални с 30 души педагогически персонал.

На 15 септември 1966 година училището влиза в нова сграда на ул. “Добротич” № 21, в която се намира и днес. Под № 92 съществува от 1981 година по решение на МНП.

Училището е опитна база на ЦИУУ 12 години. На 11 февруари 1967 година училището получава знамето и името на писателя Димитър Талев – негов патрон. От 1994 година в училището разширено се изучава хореография, изобразително изкуство и музика.

Поздравителни адреси по случай 50 години от създаването на 92 ОУ "Димитър Талев" бяха получени от МОН-Регионален Инспекторат по Образованието София-град; СРСНПБ - Столичните директори на учебни заведения; Синдикат на Българските Учители, 147 ОУ "Йордан Радичков".

Патрон на училището

Димитър Талев Петров - Палисламов (септември 1898, Прилеп - 20 октомври 1966, София) е изтъкнат български писател, автор на тетралогията „Железният светилник“, „Преспанските камбани“, „Илинден“ и „Гласовете ви чувам“.

Талев е преведен на над 20 езика. През 1917 г. е първата му  публикация - разказа "Очакване" във вестник "Родина". 1925 г. издава първата си самостоятелна книга "Сълзите на мама" - приказки. 1928 - 1930 г. издава романа "Усилни години" (в три части). 1952 г. излиза от печат романът му "Железният светилник". 1953 г. излиза "Илинден"- роман, 1954 г. "Преспанските камбани" – роман, 1958 г. "Самуил" – роман, 1966 г. "Гласовете ви чувам" – роман.