kolaj

   Slide1  Slide3   Slide2

Първи клас

Учебната програма в първи клас е насочена към развитие на мисленето, въображението, паметта и познавателните интереси на първокласниците. Овладяват се базисни знания за първи клас от началния етап на основното образование по предметите: български език и литература, математика, околен свят, музика, технологии, физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство.

Класните стаи на първокласниците заемат самостоятелно обособен етаж в училищната сграда. Всяка класна стая е обзаведена с нови едноместни чинове, които отговарят на антропометричните данни на учениците. Първокласниците разполагат със закачалки и индивидуални шкафчета, в които да оставят раниците си. За всички първокласници е осигурена подкрепителна сутрешна закуска.

Хореография (1-7 клас)

Основна цел на изучаването на Български народни танци в часовете по хореография е съхраняване и популяризиране  на народните традиции. Да се даде основна представа на учениците за българския народен танц и обичаи от различните етнографски области. Учениците да се научат да възприемат народната музика и песен, и правилно да пресъздадат тяхното съдържание с изразните средства на танца. Да се запознаят с красотата, богатството и разнообразието на народния танц, музика и костюми. Да се възпитават в любов към нашата самобитна култура, създавана в продължение на векове.

 Конкретни цели:

Ориентация в посоките напред, назад, дясно и ляво;

Правилна постановка на корпус, крака, ръце и глава;

Изграждане на ритмично чувство;

Изграждане на навици за координация;

Развитие на двигателна и музикална култура;

Чисто техническо изпълнение на изучените танцови движения и хора;

Сценично изпълнение на танци.

Междупредметни връзки: български език и литература, математика, история, география, изобразително изкуство, биология, физическо възпитание .

Изобразително изкуство (1-7 клас)

Спецификата обучението по Изобразително изкуство се изразява в използване на творческия потенциал на индивида чрез изобразителна дейност и общуване с произведения на изобразителното изкуство.

Конкретни цели:

Начално усвояване на основните изобразителни средства ;

Изразяване чрез образи на собствени мисли, чувства и отношения ;

Развиване и обогатяване на зрителното възприятие, представи, въображение и фантазия ;

Участие във форми на визуална комуникация ;

Емоционално общуване с произведения на изобразителното изкуство ;

Съпричастие към локални и глобални проблеми на околната среда: екологична защита, права на детето, национални и световни хуманитарни стойности.